VI BYGGER GODE RELASJONER

Samtaleverkstedet er et veiledning, kurs og foredragsforum for voksne rundt barn og unge.

Vi tror at barn og unges helse og trivsel øker når de voksne har det godt med seg selv og hverandre. 

Samtaleverkstedet baserer sitt arbeid på et helhetlig menneskesyn. Vi ønsker å møte mennesker med respekt, raushet, åpenhet, vennlighet og nysgjerrighet. Gjennom våre kurs og foredrag vil vi bidra til økt bevissthet omkring egne verdier, holdninger, erfaringer og ressurser. 

Vi er et team bestående av personer med ulik faglig bakgrunn fra skole, organisasjon, helse og ledelse. 

 

Våre fokusområder

Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse og livsmestring er kommet inn som et tverrfaglig emne til barn og unge i skolen. Den største påvirkning på helse, trygghet og utvikling oppstår likevel i møte med de vi omgås mest.  

Samtaleverkstedet jobber ut fra 5 hovedpunkt for hvordan få en god psykisk helse. Disse fungerer som forebyggende helsetiltak, og er anbefalt av Helsedirektoratet, FHI og psykiskhelse.no. 

Systemisk perspektiv

Våre perspektiv bygger på en systemisk tenkning, at vi mennesker blir til i møte med hverandre. Det betyr at vi tror problemer oppstår og løses i relasjon til andre, og gjennom økt forståelse for de erfaringer man har gjort seg tidligere i livet.

Vi er også opptatt av hvordan ulike samfunns - og familiediskurser påvirker rollene vi inntar og forventninger til dem. 

Egenomsorg og grensesetting

Å ta vare på seg selv og sette grenser i møte med andre handler om mye mer enn å si stopp, nei og ta pauser. Det handler om å kjenne seg selv, og finne ut hvem du er, hvor du kommer fra, hva dine verdier er og hvem du ønsker å være i møte med andre. 

Det handler om å ta deg selv på alvor.

Inkluderende fellesskap

Gode og trygge fellesskap krever en innsats av oss alle. Både det å ta og gi plass kan være utfordrende, enten man er ung eller voksen. Gjennom våre tilbud bidrar til økt kunnskap om hvordan skape gode og inkluderende fellesskap rundt barn og unge.