VI BYGGER GODE RELASJONER

Samtaleverkstedet er et veiledning, kurs og foredragsforum for voksne rundt barn og unge.

Vi tror at barn og unges helse og trivsel øker når de voksne har det godt med seg selv og hverandre. 

Samtaleverkstedet baserer sitt arbeid på et helhetlig menneskesyn. Vi ønsker å møte mennesker med respekt, raushet, åpenhet, vennlighet og nysgjerrighet. Gjennom våre kurs og foredrag vil vi bidra til økt bevissthet omkring egne verdier, holdninger, erfaringer og ressurser. 

Vi er et team bestående av personer med ulik faglig bakgrunn fra skole, organisasjon, helse og ledelse. 

 

Våre fokusområder

Systemisk perspektiv

Våre perspektiv bygger på en systemisk tenkning, at vi mennesker blir til i møte med hverandre. Det betyr at vi tror problemer oppstår og løses i relasjon til andre, og gjennom økt forståelse for de erfaringer man har gjort seg tidligere i livet.

Vi er også opptatt av hvordan ulike samfunns - og familiediskurser påvirker rollene vi inntar og forventninger til dem.

Psykisk helse og livsmestring

Vi vet at gode relasjoner har stor påvirkning både på vår mentale og fysiske helse. Det er også viktig for en trygg og god utvikling.

Samtaleverkstedet jobber ut fra 5 prinsipper for hvordan få en god psykisk helse. Disse fungerer som forebyggende helsetiltak, og er anbefalt av Helsedirektoratet, FHI og psykiskhelse.no.


Egenomsorg og grensesetting

Å ta vare på seg selv og sette grenser i møte med andre handler om mye mer enn å si stopp, nei og ta pauser. Det handler om å kjenne seg selv, og vite hva som er viktig for deg. Og det handler om å tåle egne ubehagelige følelser som kan oppstå i møte med andres ulike reaksjoner. 

Det handler om å ta deg selv på alvor.

Inkluderende fellesskap

Gode og trygge fellesskap krever en innsats av oss alle. Både det å ta og gi plass kan være utfordrende, enten man er ung eller voksen. Gjennom faglig kunnskap og forståelse, og ved bruk av historier fra virkeligheten, belyses ulike veier fra mobbing til inkludering..